• Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 010
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 012
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 013
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 014
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 015
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 016
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 017
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 018
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 019
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 020
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0121
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0122
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0123
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0124
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0125
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0126
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0127
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0128
 • Giang - Tâm! Hà Nội phố và EM - chụp ảnh cưới 0129